27.06.2015 - 30.06.2015

VII Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski „Sanok 2015”

Miejscowość Wydarzenia: Sanok

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Akordeon, Kompozycja

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego, Inni

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: http://psmsanok.pl/konkurs-kompozytorski/edycja-2015

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Międzynarodowy Konkurs Kompozytorki na kompozycję akordeonową solo to jedyna tego typu impreza w Polsce i jedna z kilku na świecie, której celem jest zainspirowanie kompozytorów do twórczości na ten instrument. Kolejne konkursy nakierowywane są na przemian na kompozycje solo (I, III, V konkurs kompozytorski) lub kompozycje kameralne z udziałem akordeonu (II, IV i VI edycja konkursu). Najlepsze nagrodzone kompozycje są każdorazowo wykonywane przez dobrych wykonawców w ramach kolejnej edycji Sanockich Międzynarodowych Spotkań Akordeonowych, nagrywane na płyty CD i DVD oraz wydane drukiem przez łódzkie wydawnictwo „Astra” – co jest ewenementem na skalę światową

ORGANIZATOR

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku

Adres: ul. Podgórze 25

38-500 Sanok

Tel.: +48.13.4645315

e-mail: muzyksanok@onet.pl

www: http://www.psmsanok.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski inspiruje kompozytorów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych do twórczości na akordeon, co wzbogaca polską literaturę akordeonową. Ponadto głównym celem konkursu jest promowanie i wspieranie młodych polskich kompozytorów i wykonawców oraz popularyzacja wartościowej literatury akordeonowej wśród potencjalnych odbiorców.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Do udziału w pracach Jury tradycyjnie zostali zaproszeni: jako przewodniczący - prof. Bogdan Dowlasz (Łódź), czołowy polski kompozytor piszący na akordeon, który opracował regulamin, również uznany kompozytor muzyki akordeonowej, prof. Wladimir Runczak (Kijów – Ukraina), znakomity kompozytor i akordeonista, zdobywca Grand Prix I edycji Konkursu, prof. Richarda Sviackevicius (Wilno – prezes Stowarzyszenia Akordeonistów Litwy), dr Tomasz Tarnawczyk – teoretyk muzyki i honorowy profesor oświaty Andrzej Smolik – sekretarz Jury i koordynator.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Konkurs ma charakter otwarty – może brać w nim udział zarówno utalentowana w tym kierunku młodzież szkół i uczelni muzycznych, jak i zawodowi kompozytorzy. Biorąc pod uwagę 12 - letnie już doświadczenie w organizacji Konkursu mamy nadzieję, że kolejna impreza będzie również w pełni udana i pozwoli zrealizować wszystkie zamierzone cele.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

 • Konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców, niezależnie od wieku i narodowości.
 • Nadesłane utwory nie mogą być do dnia rozstrzygnięcia konkursu publicznie prezentowane ani publikowane.
 • Każdy uczestnik konkursu może nadesłać dowolną liczbę prac.
 • Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 15 maja 2015r. (data stempla pocztowego).
 • Prace należy nadsyłać pod adresem: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wandy Kossakowej, 38-500 Sanok, ul. Podgórze 25 z dopiskiem Konkurs Kompozytorski
 • Wpisowe w wysokości 25 euro (lub 100 złotych) za każdą nadesłaną kompozycję należy przelać do 15 maja 2015 r. na poniżej podany numer konta: Bank Pekao S.A. Rada Rodziców przy PSM I i II st. nr 49 1240 2340 1111 0010 0790 9938
 • Należy nadesłać 5 egzemplarzy kompozycji. Prace muszą być opatrzone tytułem i oznaczone godłem. Do przesyłki należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym co kompozycja godłem, zawierającą następujące dane:

a) imię i nazwisko

b) adres zamieszkania

c) numer telefonu

d) adres e-mail

e) notkę biograficzną

f) jedną fotografię

g) oświadczenie stwierdzające, że utwór nadesłany na konkurs nie był dotychczas wykonywany publicznie ani publikowany.

 • Uczestnicy konkursu, w przypadku nagrodzenia ich prac, wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie całości lub fragmentów kompozycji dla potrzeb radia i telewizji, dokumentujących przebieg Konkursu Kompozytorskiego i Sanockich Międzynarodowych Spotkań Akordeonowych lub do ewentualnego nagrania płyty promocyjnej dokumentującej wykonanie nagrodzonych utworów. Wszelkie inne użytkowanie nagrodzonych kompozycji może nastąpić jedynie za zgodą autora na podstawie odrębnych ustaleń.
 • Nadesłane na konkurs materiały nie będą zwracane ich autorom.
 • Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Jury ma prawo nie przyznawania Grand Prix, może także dokonać innego podziału nagród.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2015 roku.
 • Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

RELACJA Z ODBYTEGO WYDARZENIA

Łączna liczba uczestników Wydarzenia (bez publiczności): 15

Łączna liczba pedagogów, jurorów, artystów, prelegentów: 5

Przebieg Wydarzenia

VII Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski na kompozycję akordeonową „Sanok 2015” jest imprezą bardzo specyficzną i rozciągniętą w czasie. Został ogłoszony: 26.04.2013r. (na zakończenie poprzednich Międzynarodowych Spotkań Akordeonowych).

Organizatorami byli: Sanockie Towarzystwo Muzyczne, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Sanoku, Społeczna Szkoła Muzyczna II st. w Sanoku. Sponsor Główny: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Oddział w Sanoku.

Jury Konkursu tworzyli wybitni specjaliści – akordeoniści praktycy, kompozytorzy i specjaliści teorii znający wyśmienicie specyfikę tego instrumentu. Prof. Bogdan Dowlasz – Łódź – Polska, Prof. Wołodymir Runczak – Kijów – Ukraina, Prof. Rickardas Sviackievicius - Wilno – Litwa, dr Tomasz Tarnawczyk – Sanok - Polska prof. ośw. Andrzej Smolik - sekretarz Jury - Sanok – Polska.

Do dnia 31.05.br roku nadesłano 10 prac konkursowych.

W dn. 27.06. – 29.06.2013r. Jury dokonało gruntownej analizy i oceny 10 kompozycji nadesłanych na Konkurs. W jej wyniku Jury stwierdziło, że 10 nadesłanych prac spełniło wymogi regulaminowe Konkursu, m.in. pełną anonimowość autorów, czas trwania oraz czytelny i wyraźny tekst nadesłanych materiałów nutowych, zauważając w tym zakresie znaczny wzrost ilościowy i jakościowy w stosunku do poprzednich konkursów. Po wyczerpującej dyskusji w dn. 29.06.2015r. po przyznaniu punktów w skali 1 – 27.5, pisemnym uzasadnieniu i podliczeniu Jury postanowiło:

 • przyznać I nagrodę w wysokości 600 euro za pracę opatrzoną godłem:AMK 22, Between Paths – 25, 8 pkt. na 27,5 możliwych.
 • przyznać II nagrodę w wysokości 400 euro za pracę opatrzoną godłem: Christopher - Fractal structures for accordion – 24,8 pkt.
 • przyznać dwie równorzędne III nagrody w wysokości 250 euro za prace opatrzone godłem: Dedal i Ikar - Kopciuszek, bajka muzyczna w dziesięciu obrazkach – 22,6 pkt. oraz Omnes generationes - Sonata na akordeon – 22,6 pkt.
 • przyznać wyróżnienie w wysokości 150 euro - za pracę opatrzoną godłem: Sepulki - Cztery melodie kaszubskie – 22,3 pkt.

Po uzgodnieniu ilości i wysokości nagród i zatwierdzeniu przez Jury, sekretarz Jury otworzył przy udziale komisji zaklejone koperty z godłami i danymi osobowymi autorów ocenionych kompozycji. Komisja stwierdziła, że autorami nagrodzonych prac są: I miejsce - AMK 22, Between Paths – Maciej Zimka, II miejsce - Christopher - Fractal structures for accordion – Paweł Łukowiec, III miejsce - Dedal i Ikar - Kopciuszek, bajka muzyczna w dziesięciu obrazkach – Krzysztof Naklicki, III miejsce - Omnes generationes - Sonata na akordeon – Maciej Zimka, wyróżnienie - Sepulki - Cztery melodie kaszubskie - Michał Lazar.

30.06. Protokół Jury został udostępniony na stronie internetowej szkoły www.psmsanok.pl

Nagrody zostały wypłacone w złotych polskich przy przeliczeniu wg aktualnego kursu w lipcu 2015 roku.

Jury i uczestnicy konkursu tradycyjnie bardzo wysoko ocenili organizację i poziom konkursu, który wzbogacił literaturę akordeonową w Polsce i Europie oraz zaproponowało już temat następnego Konkursu – za 2 lata – konkurs na kompozycję kameralną z udziałem akordeonu. Wykonanie nagrodzonych kompozycji i ich wydanie drukiem będzie dużym wzbogaceniem polskiej i europejskiej literatury akordeonowej. Konkurs znalazł oddźwięk w mediach - relacje o laureatach ukazały się w Tygodniku Sanockim, Gazecie Sanockiej, Nowinach, portalach eSanok.pl i iSanok.pl, a także na antenie Radia Rzeszów.

Opis zorganizowanych Wydarzeń, które odbyły się w ramach projektu (np. opis warsztatów, wystaw, koncertów itp)

Nagrodzone prace zaproponowano do wykonania w trakcie XIX Międzynarodowych Spotkań Akordeonowych „Sanok 2016”, które odbędą się w dn. 21-24.04.2016 r. - to będzie ostateczne zakończenie Konkursu i efektowny jego Finał. Będzie to również kolejna promocja młodych kompozytorów, szczególnie polskiej twórczości na akordeon pozwalająca na trwałe znalezienie się ich utworów w kanonie polskiej i europejskiej literatury akordeonowej. Tym bardziej, że nagrodzone kompozycje zostaną następnie wydane na płycie CD, DVD i zaproponowane do wydania drukiem.

Laureaci

I miejsce - Maciej Zimka - za utwór Between Paths,  

II miejsce - Paweł Łukowiec - za utwór Fractal structures for accordion,

III miejsce - Krzysztof Naklicki - za utwór Kopciuszek, bajka muzyczna w dziesięciu obrazkach,  

III miejsce - Maciej Zimka - zautwór Sonata na akordeon,  

wyróżnienie - Michał Lazar - za utwór Sepulki - Cztery melodie kaszubskie.    

Galeria

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „VII Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski „Sanok 2015”” (ID 125) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.