29.06.2020 - 04.07.2020

Mistrzowskie Kursy Perkusyjne „Nad Nilem”

Miejscowość Wydarzenia: Kolbuszowa

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Kursy

Specjalność: Perkusja

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.psmkolbuszowa.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Kursy będą przeprowadzone w postaci aktywnej pracy dydaktycznej najwybitniejszych polskich i wybranych zagranicznych profesorów oraz artystów wszystkich specjalności sztuki perkusji (kotły, bębny, wibrafon, marimba, multiperkusja, zespoły kameralne) z młodymi adeptami.

Zajęcia odbywają się indywidualnie dla każdego z uczestników zgodnie z planem sporządzonym na każdy dzień oddzielnie. Założeniem organizacyjnym jest, aby każdy uczestnik skorzystał z zajęć u każdego wykładowcy. W blokach popołudniowych prowadzone są zajęcia w zespołach, a wieczorem od drugiego dnia kursów odbywają się koncerty uczestników. Oprócz zajęć wyznaczonych planowo każdy uczestnik może uczestniczyć w roli obserwatora na zajęciach u wybranych przez siebie profesorów, a w wolnym czasie może ćwiczyć.

Tradycyjnie praca w ramach zajęć warsztatowych będzie się koncentrować na realizacji założeń szkolnictwa artystycznego w Polsce oraz będzie mocnym impulsem do rozwijania i doskonalenia umiejętności wykonawczych słuchaczy kursów. Możliwość obserwacji zajęć przez nauczycieli klas perkusji stanowi ważny element doskonalenia warsztatu pedagogicznego, a spotkania z wykładowcami dają możliwość wymiany doświadczeń pedagogicznych. Tradycyjnie praca koncentrować się będzie na realizacji najnowszego repertuaru, pozycji literatury obecnej w programach prestiżowych konkursów wykonawczych, a także na doskonaleniu umiejętności wykonawczych na bazie repertuaru klasycznego. Kursy i rezultaty warsztatowej pracy dydaktycznej z młodzieżą obserwowane będą przez grupę pedagogów - nauczycieli szkół i akademii muzycznych.

W czasie trwania kursów podstawowym elementem działania będą:

- publiczne lekcje mistrzowskie prowadzone przez uznane autorytety danej specjalności (w tej edycji oprócz tradycyjnych zajęć z gry na marimbie, wibrafonie i bębnach główny położony będzie na zajęcia zespołowe, łatwo dostępne dla każdego adepta sztuki perkusyjnej – Tarabaning) . Kursy obejmować będą praktyczne zajęcia z w/w form prowadzone dla uczniów i dla nauczycieli, którzy te formy będą wprowadzać, bądź już wprowadzają w swoich macierzystych placówkach ( taka forma zajęć praktycznych prowadzona była podczas Ogólnopolskiego Seminarium Perkusyjnego),

- koncerty ( koncerty w auli szkoły, koncerty promenadowe) prezentujące efekty pracy warsztatowej,

- wykłady seminaryjne połączone z dyskusją., które wypływać będą ze zgłaszanych potrzeb przez uczestniczących nauczycieli z dużym uwzględnieniem nauczycieli realizujących staże na kolejne stopnie awansu zawodowego. Do przeprowadzenia wykładów zobowiązani są wszyscy wykładowcy, a ich plan ustalany jest w pierwszym dniu kursów, co stanowi harmonogram.

Ustalenie tematów wykładów możliwe jest w dniu rozpoczęcia, gdyż wtedy znane są : wiek, zainteresowania i potrzeby zgłoszonych uczestników kursów. Celem naszym od strony organizacyjnej jest dobrać i dostosować wykłady tak, aby były one atrakcyjne i zrozumiałe w swoim przekazie, a nade wszystko odpowiednio dobrane do uczestników. Forma warsztatów stwarza warunki pracy indywidualnej każdego uczestnika z każdym wykładowcą, dając tym samym możliwość doświadczenia różnych metod pracy pedagogicznej .

Organizatorzy są przekonani, że ten kurs (podobnie jak poprzednie edycje) znacznie wpłynie na podniesienie poziomu wykonawczego uczniów i studentów, na podniesienie poziomu dydaktyki w szkołach oraz poprzez wspólne uczestnictwo w kursach uczniów i nauczycieli (praca zespołowa, aktywny udział w prowadzonych dyskusjach) znacząco wpłynie na zintegrowanie środowiska perkusistów w skali Polski i krajów reprezentowanych przez wykładowców i uczniów. Kursy dają możliwość obserwacji i wysłuchania koncertów wykładowców kursów. Koncerty takie są stałym, nieodłącznym elementem każdej edycji MKP.

Lekcje będą prowadzone równocześnie w kilku grupach, które organizowane są każdego dnia zgodnie z rozpisanym przydziałem uczestników do poszczególnych pedagogów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb stosownie do zainteresowań – specjalności, ale także wyrównywanie umiejętności pozostałych instrumentów zgodnie z programem nauczania w szkołach. Zajęcia rozpoczynają się każdego dnia od godziny 9.00, wszyscy uczestnicy i wykładowcy są razem na wykładzie, a od godziny 10.00 rozpoczynają się zajęcia indywidualne zgodnie z planem. Z uwagi na różne specjalności będące cechą tej sekcji np. instrumenty sztabkowe – wibrafon, marimba, ksylofon czy membranowe np. kotły, werbel oraz multiperkusja zajęcia te będą równolegle w różnych salach u wszystkich tych profesorów, którzy według specjalności je prowadzą. Zajęcia popołudniowe z kameralistyki także poprzedzane są godzinnym wykładem według uzgodnień wykładowców co do kolejności.

ORGANIZATOR

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kolbuszowej

Adres: ul. Janka Bytnara 3

36-100 Kolbuszowa

Tel.: +48.17.2272856

e-mail: psmkolbuszowa@gmail.com

www: http://www.psmkolbuszowa.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Bardzo dobre warunki lokalne, wysokiej klasy instrumenty, sprawna organizacja, przyjazna atmosfera, baza noclegowa, smaczne posiłki oraz turystyczne atrakcje okolicy stanowią nieocenione i bardzo przydatne walory do przeprowadzenia kolejnej XI edycji kursów dla organizacji których udostępnia już od 2010 roku swe podwoje Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kolbuszowej. Kursy te tradycyjnie skierowane są do uczniów, studentów i kadry nauczycielskiej klas perkusji.

Kolejny raz wykładowcami będą czynnie grający muzycy, współpracujący na co dzień z orkiestrami symfonicznymi, grający w różnych formacjach jazzowych czy współpracujący z zespołami specjalizującymi się w wykonawstwie muzyki dawnej. Mający w swoich dorobkach artystycznych szereg nagrań płytowych czy prawykonań. Kursy jako forma doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowią integralną całość z organizowanym co roku seminarium perkusyjnym.

Celem Mistrzowskich Kursów Perkusyjnych jest:

- wdrażanie podstaw programowych poprzez: prowadzenie zajęć warsztatowych, wykładów i rozmów z nauczycielami perkusji – uczestnikami kursów,

- wymiana doświadczeń pedagogicznych pomiędzy kadrą profesorską a nauczycielami szkół muzycznych w zakresie metod nauczania, prezentacji warsztatu pedagogicznego,

- edukacja młodych adeptów sztuki perkusyjnej, doskonalenie ich warsztatu artystycznego poprzez zaznajomienie ich z najwybitniejszymi dziełami współczesnej i dawnej literatury perkusyjnej - tak solowej, jak i kameralnej,

- popularyzacja współczesnej Sztuki Perkusyjnej w lokalnym środowisku i na Podkarpaciu,

- prezentacja dorobku młodych adeptów gry na perkusji, w tym laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych,

- umożliwienie kontaktu i nawiązanie bliskiej współpracy wybitnych profesorów z uczniami i przygotowanie do kontynuacji tej współpracy w przyszłości ( przyszli studenci uczelni artystycznych),

- wyrównanie poziomu wśród wszystkich uczestników (uczniów i nauczycieli) oraz jako jedna z form pomocy w należytym przygotowaniu potencjalnych kandydatów do dalszego kształcenia,

- powszechne uświadomienie wspólnej odpowiedzialności za rozwój talentów i czuwanie nad harmonijnym rozwojem osobowości adeptów sztuki, co w konsekwencji ma prowadzić do ukształtowania ich pełnej, bogatej indywidualności artystycznej.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Proponowani Wykładowcy Mistrzowskich Kursów Perkusyjnych : kotły, marimba, wibrafon, werbel, zespoły kameralne, zestaw perkusyjny):

· dr hab. prof. ndzw. Piotr Biskupski –Polska, nauczyciel akademicki AM w Bydgoszczy i AM w Łodzi (werbel, zestaw perkusyjny - jazzowy)

· prof. Bernard Maseli – Polska, nauczyciel akademicki AM w Katowicach (wibrafon)

· Piotr Wróblewski – Polska (werbel, zespoły kameralne)

· SE MI Hwang – Niemcy (marimba)

· prof. Radosław Szarek - Niemcy ( marimba, multiperkusja)

· dr hab. Leszek Lorent – Polska, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie (multiperkusja)

· mgr Adam Polachowski – Polska (werbel, tarabaning)

· mgr Krzysztof Niezgoda – Polska (kotły, kotły barokowe, werbel)

· mgr Mirosław Żyta – Polska –(zespoły kameralne, werbel)

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

PRZEBIEG MISTRZOWSKICH KURSÓW PERKUSYJNYCH „NAD NILEM”

29 czerwca 2020

– godz. 12.00 - Inauguracja MKP – aula PSM ,

- godz. 12.30 - spotkanie organizacyjne wykładowców z uczestnikami kursów.

- godz. 15.00 – 17.30 zajęcia indywidualne

- godz. 18.00 – Koncert inauguracyjny

- godz. 19.00 – 19.45 wykład ( Aula PSM)

30 czerwca 2020

- godz. 09.00 – 10.00 wykład (Aula PSM)

- godz. 10.00 – 13.00 Zajęcia indywidualne oraz praca własna

- godz. 15.00 – 16.00 wykład (Aula PSM)

- godz. 16.00 – 17.00 – lekcje mistrzowskie

- godz. 17.00 – 18.30 – zajęcia indywidualne/ zajęcia zespołowe

- godz. 19.00 - Koncert

01 lipca 2020

- godz. 09.00 – 10.00 wykład (Aula PSM)

- godz. 10.00 – 13.00 zajęcia indywidualne oraz praca własna.

- godz. 15.00 – 16.00 wykład (Aula PSM)

- godz. 16.00 – 17.00 zajęcia indywidualne/ zajęcia zespołowe

- godz. 17.00 – 18.00 lekcje mistrzowskie

- godz. 18.30 – 19.30 Koncert uczestników

02 lipca 2020

- godz. 09.00 – 10.00 wykład (Aula PSM)

- godz. 10.00 – 13.00 Zajęcia indywidualne oraz praca własna.

- godz. 15.00 – 16.00 wykład (Aula PSM)

- godz. 16.00 – 17.00 lekcje mistrzowskie

- godz. 17.00 – 18.00 – zajęcia indywidualne/ zajęcia zespołowe

- godz. 18.30 – 19.30 Koncert uczestników

03 lipca 2020

- godz. 09.00 – 10.00 wykład (Aula PSM)

- godz. 10.00 – 13.00 Zajęcia indywidualne oraz praca własna.

- godz. 15.00 – 16.00 zajęcia indywidualne oraz praca własna

- godz. 17.00 – 18.00 zajęcia zespołowe

- godz. 18.30 – 19.30 Koncert uczestników

04 lipca 2020

- godz. 9.00 – 9.45 wykład(Aula PSM)

- godz. 10.00 – 11.00 lekcje mistrzowskie

- godz. 11.00 – 13.00 Zajęcia indywidualne / zajęcia zespołowe

- godz. 13.00 - Podsumowanie kursów. Koncert zamykający MKP w wykonaniu uczestników.

Zakończenie.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Adresatami imprezy są uczniowie szkół muzycznych każdego szczebla, studenci uczelni artystycznych, nauczyciele reprezentujący każdy stopień kształcenia muzycznego. Mieszkańcy Kolbuszowej i powiatu kolbuszowskiego. Uczestnicy dojeżdżający muszą uregulować w siedzibie szkoły koszty zakwaterowania, wyżywienia i inne związane z bieżącym pobytem podczas kursów. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 17 2272 856

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Mistrzowskie Kursy Perkusyjne „Nad Nilem”” (ID 1835) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.