REGULAMIN


Kalendarium Wydarzeń Szkolnictwa Artystycznego


Słownik terminów


Kalendarium Wydarzeń Szkolnictwa Artystycznego, zwane dalej Kalendarium, jest serwisem internetowym prowadzonym we współpracy MKiDN i CEA, w którym promowane są Wydarzenia artystyczne z zakresu szkolnictwa artystycznego.


Wydarzenie, czyli impreza artystyczna zgłaszana przez Organizatora do Kalendarium, adresowana do uczniów szkół artystycznych stopnia podstawowego i średniego, pedagogów oraz studentów uczelni artystycznych, odbywająca się na terenie RP. Serwis prezentuje Wydarzenia, które zostały zamieszczone w Wykazie międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów szkolnictwa artystycznego rekomendowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kalendarzu międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego pierwszego i drugiego stopnia na kolejny rok szkolny oraz otrzymały dofinansowanie ze środków CEA i w ramach Programu Ministra Edukacja artystyczna.


Organizator to podmiot zgłaszający dane Wydarzenie do Kalendarium, który realizuje i odpowiada za dane Wydarzenie. Organizatorem może być zarówno szkoła artystyczna, uczelnia artystyczna, organizacja pozarządowa lub inny podmiot działający na rzecz szkolnictwa artystycznego.


Moderator osoba, która dokonuje weryfikacji treści Wydarzenia – również zgłaszanych aktualizacji danych – zanim zostaną opublikowane na stronie Kalendarium.


Relacja z Wydarzenia to podsumowanie Wydarzenia – informacja z przebiegu Wydarzenia, wnioski i refleksje Organizatora, a także dokumentacja zdjęciowa. Relację dodaje Organizator po zakończeniu Wydarzenia.Zamieszczanie informacji o Wydarzeniu w Kalendarium


Dodanie Wydarzenia do Kalendarium możliwe jest za pośrednictwem serwisu internetowego Mapa Szkolnictwa Artystycznego, do którego Organizator musi posiadać własne konto użytkownika.


Organizator dodaje Wydarzenie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza z dbałością o rzeczowość, rzetelność i czytelność informacji oraz poprawność językową. Zgłoszenie o nowym Wydarzeniu wpływa do Moderatora, który weryfikuje jego treść i ostatecznie zezwala na publikację na stronie internetowej w zakładce Kalendarium.


Po opublikowaniu Wydarzenia w Kalendarium Organizator jest zobowiązany do aktualizacji danych, które pojawiły się po zamieszczeniu Wydarzenia w Kalendarium, tak aby prezentowane informacje były zawsze bieżące i aktualne.


Jeden Organizator może zgłosić dowolną liczbę spełniających wymagane kryteria Wydarzeń do Kalendarium.


Po zakończeniu Wydarzenia Organizator przygotowuje i przesyła Relację z Wydarzenia do Kalendarium. Informacje podlegają weryfikacji treści przez Moderatora.


Moderator może dokonać edycji zamieszczonego tekstu w dowolnym momencie procesu przygotowywania informacji o Wydarzeniu na stronę internetową. O zmianach wprowadzonych przez Moderatora Organizator zostaje powiadamiany drogą e-mailową.


W przypadku, gdy zgłaszane treści są niepoprawne lub niepełne lub Wydarzenie nie spełnia wymaganych kryteriów Moderator może odrzucić Wydarzenie.


W przypadku rażących niedopatrzeń, błędów czy stwierdzenia nieprawdy Wydarzenie może być usunięte z Kalendarium.


Moderator może dokonać porównania informacji zawartych w zgłoszonym Wydarzeniu z informacjami umieszczonymi w innych dostępnych źródłach.Preferowane rodzaje Wydarzeń


Organizatorzy mogą zgłaszać do Kalendarium różnorodne wydarzenia artystyczne: kursy, warsztaty, konkursy, plenery, festiwale, spotkania, sesje naukowe, seminaria, przeglądy, przesłuchania.


Serwis prezentuje Wydarzenia, które zostały zamieszczone w Wykazie międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów szkolnictwa artystycznego rekomendowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kalendarzu międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego pierwszego i drugiego stopnia na kolejny rok szkolny oraz otrzymały dofinansowanie ze środków CEA i w ramach Programu Ministra Edukacja artystyczna.Obowiązki i odpowiedzialność Organizatora


Organizator odpowiada za poprawność i wiarygodność danych Wydarzenia oraz zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji treści oraz sporządzenia Relacji z Wydarzenia (najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia). Organizatorzy Wydarzenia, którzy otrzymują dofinansowanie, pochodzące ze środków CEA lub MKiDN, zobowiązani są dodać Wydarzenie do Kalendarium (w terminie do 1 miesiąca od daty otrzymania informacji o przyznaniu dofinansowania lub terminie podanym przez instytucję przekazującą dofinansowanie). Dotyczy to także Organizatorów, których Wydarzenia zostały umieszczone w Kalendarzu międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego pierwszego i drugiego stopnia na kolejny rok szkolny. Dodanie Wydarzenia do Kalendarium oraz zamieszczenie Relacji z Wydarzenia są niezbędnym warunkiem do rozliczenia i zamknięcia organizowanego Wydarzenia.


Organizator dba, aby dane do konta użytkownika systemu były przechowywane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i nieujawniane osobom nieuprawnionym.


Organizator akceptuje fakt, że wszystkie informacje zawarte w treści Wydarzenia będą prezentowane na stronie internetowej Kalendarium. W przypadku publikowania w Kalendarium dokumentacji zdjęciowej Organizator ponosi odpowiedzialność za upublicznianie wizerunku uczestników Wydarzenia i powinien uzyskać stosowną pisemną zgodę w powyższym zakresie.


Warszawa, 08.06.2018

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.