17.07.2021 - 20.08.2021

Ogólnopolska Wystawa Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2020

Miejscowość Wydarzenia: Gdańsk

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Konkursy, Wystawy

Specjalność: Ceramika, Formy rzeźbiarskie, Grafika, Malarstwo, Multimedia, Rysunek, Rzeźba

Adresaci: Studenci uczelni plastycznych

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.asp.gda.pl

Patronat MKDNiS

Promocja młodych talentów z całego kraju oraz wsparcie początkujących twórców w samodzielnym zaistnieniu na rynkusztuki – to główne cele organizowanej przez gdańską ASP wystawy ND. Ogólnopolska Wystawa Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych (edycje 2020-22) połączona jest z konkursem, w którym udział biorą najlepsze dyplomy wskazaneprzez publiczne uczelnie artystyczne (Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław). Biorą wnim udział wybrani absolwenci kierunków i specjalizacji: fotografia, grafika artystyczna, instalacje, malarstwo, intermedia,performance, rysunek, rzeźba, ceramika, szkło artystyczne, tkanina artystyczna. Oprócz fundowanej przez Rektorównagrody głównej mają zostać przyznane: Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagroda Prezydenta MiastaGdańska, Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni, Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu, Nagroda Marszałka WojewództwaPomorskiego, Nagroda GGM, Nagroda CSW "Łaźnia" oraz Nagroda Krytyków.

ORGANIZATOR

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Adres: ul. Targ Węglowy 6

80-836 Gdańsk

Tel.: +48.58.3014440

e-mail: kontakt@asp.gda.pl

www: http://www.asp.gda.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Ogólnopolska Wystawa Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych to projekt kompleksowy, wykraczający pozastandardowe ramy bieżącej działalności ASP w Gdańsku. Wykracza także daleko poza środowisko akademickiepopularyzując jego dokonania wśród szerokiej publiczności. Jest to pierwsza i jedyna tego typu impreza w Polsce,stanowiąca przegląd dokonań najwybitniejszych absolwentów danego rocznika ze wszystkich publicznych uczelniartystycznych na poziomie wyższym. W ciągu jedenastu edycji impreza systematycznie umacnia swoją pozycję w Gdańsku.Powiększa się nie tylko zasięg imprezy, lecz także ilość mecenasów ją wspierających. Poza Ministerstwem Kultury iDziedzictwa Narodowego nagrody finansowe fundują Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Gdańska,Prezydent Miasta Gdyni, Prezydent Miasta Sopot, Gdańska Galeria Miejska, Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”. Łącznapula nagród w dziesiątej edycji wynosiła 78000 złotych i podobny poziom będzie utrzymany przy kolejnych odsłonachwydarzenia. Wymieniona kwota znacznie przewyższa oferty większości konkursów artystycznych, co stanowi szczególnywyróżnik tego wydarzenia. Zaangażowanie wyżej wymienionych mecenasów ze szczebla lokalnego i ogólnopolskiegoprzekłada się bezpośrednio na rangę i prestiż wydarzenia. Ogólnopolska Wystawa Najlepsze Dyplomy Akademii SztukPięknych nie tylko umacnia prestiż polskiej edukacji artystycznej, ale wpływa bardzo pozytywnie na podnoszenie jej jakości.Konkurs w którym zaangażowane są wszystkie uczelnie artystyczne wyzwala ducha rywalizacji wśród młodych adeptówsztuki, umożliwia spotkanie młodym artystom i skonfrontowanie ze sobą swoich wizji artystycznych. To bardzo ważnyimpuls dla młodych ludzi, którzy wkrótce zaczną funkcjonować w obiegu galeryjnym i na rynku sztuki. Dodatkowo studenci,którzy odwiedzają wystawę, poprzez obserwację poczynań artystycznych swoich kolegów z różnych ośrodków częstozostają zainspirowani do korzystania z programów współpracy i mobilności realizowanych pomiędzy uczelniami. Wystawajest ważnym wydarzeniem nie tylko dla studentów, ale i dla pedagogów. Dla grona nauczycieli uczestniczących w impreziejest to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i wypracowywania innowacyjnych metod pracy. Tym samym konkurencjapomiędzy poszczególnymi studentami w ich alma mater realizowana jest w środowisku, które dzięki wystawie lepiej się zesobą komunikuje i integruje, a jego uczestnicy są mobilni wewnątrz sieci współpracy pomiędzy uczelniami. OgólnopolskaWystawa Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych to ważne wydarzenie artystyczne, które ma doniosłe znaczenie dlaśrodowiska twórców kultury. Dla młodych adeptów sztuki stanowi znaczące doświadczenie na drodze kształtowania własnejosobowości artystycznej oraz profesjonalnej kariery. Ocena i kontakt z najwyższej klasy pedagogami to częstokroćpierwsza okazja do zaistnienia w świecie sztuki poza murami uczelni, nawiązania kontaktów z galeriami, kuratorami czyinstytucjami kultury, których przedstawiciele są zawsze licznie obecni na wernisażu wystawy. Warto wymienić w tym miejscutakże partnerów wystawy: Gdańska Galeria Miejską i Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, którzy fundują wystawę wkolejnym roku dla wybranego dyplomanta. W celu wzmocnienia oddziaływania wystawy w świecie sztuki przy okazjikolejnych edycji zostaną zorganizowane panele dyskusyjne z udziałem krytyków sztuki, oni również wybierają swojegolaureata. Dyskusje będą poświęcone kondycji sztuki w świecie współczesnym i odbędą się po wernisażu wystawy. Dziękiwystawie realizuje się także jeszcze jedno ogromnie ważne zadanie. Podczas Ogólnopolskiej Wystawy Najlepsze DyplomyAkademii Sztuk Pięknych dokonywana jest promocja szkolnictwa artystycznego w Polsce na poziomie wyższym orazpopularyzacja sztuki wśród szerokich kręgów odbiorców, także tych osób które częstokroć nie mają z nią na co dzieńżadnego kontaktu. Impreza dociera do bardzo szerokiej i różnorodnej publiczności. Wśród jej odbiorców jest młodzieższkolna i ich rodzice, którzy mają okazję zapoznać się z bardzo pozytywnymi aspektami wynikającymi z podjęcia kształceniaartystycznego. Są to choćby tak praktyczne korzyści, jak wysokie nagrody oraz społeczny prestiż osiągany przez artystów.Dzięki temu impreza stanowi dodatkową zachętę dla utalentowanych, lecz niezdecydowanych uczniów szkół średnich. Tegotypu motywacja wydaje się szczególnie istotna w sytuacji niżu demograficznego i obecnych warunków społecznych. Wydarzenie na stałe wpisało się w mapę wydarzeń artystycznych i kulturalnych Trójmiasta, jednak dzięki swojej skali orazlokalizacji w centrum Głównego Miasta w Gdańsku dociera do o wiele szerszej publiczności niż środowisko kulturalne.Poprzez swój masowy charakter przyczynia się do zwiększania uczestnictwa w kulturze na obszarze gdańskiej metropolii.Czas trwania wystawy w okresie wakacyjnym otwiera dostęp do polskiej młodej sztuki współczesnej licznie odwiedzającymGdańsk turystom z kraju i zagranicy. Wszystkim wyżej wymienionym grupom impreza ukazuje potencjał szkolnictwaartystycznego oraz tworzy niecodzienną okazję do porównań różnorodnych postaw, tendencji i poszukiwań artystycznychmłodych twórców z całej Polski. Przyczynia się także do budowy pozytywnego wizerunku zawodu artysty we współczesnymświecie. Przez kolejne lata ASP w Gdańsku zgromadziła bardzo duże doświadczenie, m.in. poprzez współpracę z różnymipodmiotami, w tym takimi, które prowadzą działalność kulturalną na szczeblu lokalnym czy ogólnopolskim, a nawetmiędzynarodowym. Zapewnia to wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny wydarzenia. Dodatkowo rozgłos nadanyimprezie oraz jej śledzenie przez lokalne i ogólnopolskie media (w tym czasopisma branżowe) pozwala na dużą promocjędokonań młodych artystów, zarówno w środowiskach artystycznych, jak i wśród szerokiej publiczności. Rezultaty na tympoziomie stanowią minimum programowe trzech kolejnych edycji imprezy, która będzie jednak wzbogacana o kolejneelementy, jak wspomniane wcześniej panele dyskusyjne, konkursy publiczności, wystawy i imprezy towarzyszące na terenieASP w Gdańsku.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Prace przedstawione w konkursie oceniane są przez wybitne grono twórców:dr hab. Grzegorz Hańderek, - Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Urodzony w 1977 roku w Zabrzu. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (dyplom z wyróżnieniem uzyskany w Pracowni Wklęsłodruku w 2003) oraz w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (filia w Cieszynie, dyplom w 2002). Od 2003 roku pracuje w ASP w Katowicach. W 2005 sfinalizował przewód doktorski, a w 2010 – przewód habilitacyjny. Obecnie jestzatrudniony na stanowisku profesora ASP, gdzie prowadzi Pracownię Interpretacji Literatury. W latach 2008–2012 Dziekan Wydziału Artystycznego, a od 2012 Prorektor ds. Kształcenia i Studentów. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych. Brał udział w ponad 200 wystawach zbiorowych wkraju i za granicą. Laureat wielu nagród i wyróżnień. Zajmuje się sztukami wizualnymi oraz grafiką artystyczną. Kurator 9. Triennale Grafiki Polskiej.dr hab. Mirosława Jarmołowicz - Akademia Sztuki w SzczecinieAbsolwentka Wydziału Architektury Politechniki Szczecińskiej. Ukończone Podyplomowe Studium Szacowania Nieruchomości. Od 1996 roku nauczyciel akademicki w Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej, gdzie w latach 2005–2006 pełniła funkcjęprodziekana. W 2002 roku obroniła rozprawę doktorską „Znaczenie perspektywy wobec współczesnych metod wizualizacji”,w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie architektura wnętrz, której promotorem był prof. Janusz Stankowski (na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu). Od 2010 roku pracownik naukowo-dydaktyczny orazdziekan Wydziału Sztuk Wizualnych w latach 2010–2013 w Akademii Sztuki w Szczecinie.Laureatka szeregu nagród i wyróżnień za działalność naukową i artystycznąprof. dr hab. Wojciech Hora - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniuw 1987 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego Poznańskiej PaństwowejWyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Od 1991 roku kieruje Pracownią Bioniki na Wydziale Architektury i Wzornictwa. Posiadawiele realizacji w kraju i za granicą (m.in. Anglia, Niemcy, USA). Od roku 2016 jest rektorem Uniwersytetu Artystycznego wPoznaniu.dr Przemysław Wachowski- Akademia Sztuk Pięknych w ŁodziDyplom z malarstwa uzyskał w 1995 roku na Wydziale Edukacji Wizualnej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznychim. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W uczelni pracuje od 1994 roku. W pracowni malarstwa współpracował zprofesorami: Jackiem Bigoszewskim, Tadeuszem Wolańskim i Włodzimierzem Stelmaszczykiem. Jest artystą, w któregopracach malarskich zasadniczą rolę odgrywa kolor. Swoje prace prezentował na wystawach indywidualnych i zbiorowych wPolsce i za granicą, m.in. we Francji, w Niemczech, Kanadzie, Czechach, Nikaragui. Jest kierownikiem Pracowni Praktyki iTeorii Koloru w Instytucie Animacji i Edukacji Artystycznej. Był opiekunem Galerii Wydziału Edukacji Wizualnej orazkuratorem wystaw. W latach 2008–2012 był Prodziekanem Wydziału Edukacji Wizualnej. W kadencjach 2012–2016 i 2016–2019 pełnił funkcję Dziekana Sztuk Wizualnych. Od 2019 roku jest dziekanem Wydziału Sztuk Pięknych. W latach 2013–2019 był Pełnomocnikiem Rektora ds. jakości kształcenia.prof. Wojciech Pukocz, prof. ASP - Akademia Sztuk Pięknych we WrocławiuUrodzony w 1970 r. w Mikołowie, w 1997 r. ukończył Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu, na Wydziale Malarstwa.Malarz, rysownik, autor instalacji i filmów, tworzy spektakle multimedialne, łączące obraz wideo z muzyką wykonywaną nażywo. Dyplom z malarstwa uzyskał we wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych w 1997 roku w pracowni prof. StanisławaKortyki. Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych, wziął udział w 160 wystawach zbiorowych.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Wystawa ma charakter konkursowy – biorą w niej udział wybrani absolwenci kierunków fotografii, grafiki artystycznej, instalacji, malarstwa, intermediów, performance, rysunku, rzeźby, ceramiki, szkła artystycznego, wszystkich publicznych uczelni artystycznych w Polsce. Oprócz fundowanej przez Rektorów nagrody głównej przyznane zostają: Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska, Nagroda Prezydenta Miasta Gdynia, Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu, Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego, Nagroda Krytyków. Wydarzeniem towarzyszącym wystawie będzie konferencja krytyków sztuki. Mecenasami wystawy zostali Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Miasto Gdynia oraz Miasto Gdańsk, Miasto Sopot. Honorowym patronatem objął ją Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Pierwszym adresatem jest środowisko akademickie uczelni artystycznej oraz odbiorcy sztuki, jednak zasięg oddziaływania jest dużo większy. Czas i miejsce organizacji wystawy, czyli szczyt okresu wakacyjnego z historycznym centrum w Gdańska, umożliwia dotarcie do masowej publiczności. W związku z obecnością dużej liczby turystów, urlopami wielu gdańszczan oraz braku opłat za wstęp wydarzenie dociera do szerokiego kręgu osób, o pełnym przekroju wiekowym. We wszystkich wyodrębnionych grupach podstawową funkcją wystawy jest budowanie zainteresowania sztuką i kulturą. Wśród młodzieży wystawa ma potencjał, by przesądzić o późniejszych wyborach ścieżki edukacyjnej i podjęcia decyzji o złożeniu aplikacji do jednej ze szkół artystycznych. Dorośli, którzy obejrzą wystawę przypadkiem podczas urlopu, mogą zostać skłonieni do późniejszego odwiedzania galerii i innych wystaw. Dla seniorów z kolei to okazja do uczestnictwa w kulturze bez opłat, wielokrotne odwiedzenie wystawy i pogłębienie zainteresowań. Przy okazji projektu nie można także zapomnieć o jego oddziaływaniu w kręgach specjalistycznych; zajmujących się sztuką krytyków, kuratorów, kolekcjonerów. Te trzy grupy są silnie reprezentowane podczas wernisażu i ich obecność przekłada się na relacje prasie branżowej. Dla tego typu odbiorcy szczególnie atrakcyjny jest rokrocznie wydawany i rozsyłany do bibliotek, instytucji kultury oraz galerii katalog. Pozostaje on materialnym śladem po wystawie, który może posłużyć jako materiał badawczy i promocyjny. Ponadto warto wspomnieć, że w poprzednich edycjach przyznano Nagrodę Publiczności, co pozwoliło mocniej zaangażować społeczność lokalną oraz turystów oraz zmobilizować ich do bardziej aktywnego udziału w wystawie.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.