24.06.2024 - 28.06.2024

Warsztaty Perkusyjne "Nad Nilem" 2024

Miejscowość: Kolbuszowa

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Warsztaty

Specjalność: Perkusja

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Rokrocznie

www: www.gov.pl/psmkolbuszowa

Wydarzenie wpisane do Kalendarza międzynarodowych i ogólnopolskich form doskonalenia CEA

Warsztaty będą przeprowadzone w postaci aktywnej pracy dydaktycznej najwybitniejszych polskich i wybranych zagranicznych profesorów i artystów wszystkich specjalności sztuki perkusji - (kotły, bębny, wibrafon, marimba, multiperkusja, zespoły kameralne).

Zajęcia odbywają się indywidualnie dla każdego z uczestników zgodnie z planem sporządzonym na każdy dzień oddzielnie. Założeniem organizacyjnym jest, aby każdy uczestnik skorzystał z zajęć u każdego wykładowcy. W blokach popołudniowych prowadzone są zajęcia w zespołach, a wieczorem od trzeciego dnia warsztatów odbywają się koncerty uczestników. Oprócz zajęć wyznaczonych planowo, każdy uczestnik może uczestniczyć w roli obserwatora na zajęciach u wybranych przez siebie profesorów, a w wolnym czasie może ćwiczyć. Tradycyjnie praca w ramach zajęć warsztatowych będzie się koncentrowała na realizacji założeń programowych szkolnictwa artystycznego w Polsce oraz będzie mocnym impulsem do rozwijania i doskonalenia umiejętności wykonawczych słuchaczy.

Możliwość obserwacji zajęć przez nauczycieli klas perkusji stanowi ważny element doskonalenia warsztatu pedagogicznego, a spotkania z wykładowcami dają możliwość wymiany doświadczeń pedagogicznych. Tradycyjnie praca koncentrować się będzie na realizacji zagadnień warsztatowych oraz na doborze pozycji literatury obecnej w szkolnictwie, ale i na możliwościach twórczych nauczycieli, a także na doskonaleniu umiejętności wykonawczych na bazie repertuaru klasycznego. Rezultaty warsztatowej pracy dydaktycznej z młodzieżą obserwowane będą przez grupę pedagogów - nauczycieli szkół.

W tej edycji kursów dodatkowym zadaniem i zdaje się, jednym z najważniejszych staje się wyrównanie dysproporcji wynikających z pracy on-line z uczniami prowadzonej na przestrzeni dwóch lat. Odnosi się to zarówno do indywidualnych , personalnych potrzeb uczniów i nauczycieli jak i do podstaw programowych i ich stopnia realizacji zarówno pod względem obowiązku i potrzeb w odniesieniu do sytuacji spowodowanej pandemią COVID – 19.

W czasie trwania warsztatów podstawowym elementem działania będą:

- publiczne lekcje prowadzone przez uznane autorytety, doskonałych metodyków danej specjalności (w tej edycji oprócz tradycyjnych zajęć z gry na marimbie, wibrafonie i bębnach główny położony będzie na zajęcia zespołowe, łatwo dostępne dla każdego adepta sztuki perkusyjnej). Warsztaty obejmować będą praktyczne zajęcia z w/w form prowadzone dla uczniów i dla nauczycieli, którzy te formy będą wprowadzać, bądź już wprowadzają w swoich macierzystych placówkach (taka forma zajęć praktycznych prowadzona była podczas Ogólnopolskiego Seminarium Perkusyjnego), a w tym także przekaz on-line stosownie dla wykładów, koncertów.

- koncerty (koncerty w auli szkoły) prezentujące efekty pracy warsztatowej, solo z akompaniamentem.

- koncerty zespołowe, aula w szkole

- wykłady seminaryjne połączone z dyskusją., które wypływać będą ze zgłaszanych potrzeb przez uczestniczących nauczycieli z dużym uwzględnieniem nauczycieli realizujących staże na kolejne stopnie awansu zawodowego.

Do przeprowadzenia wykładów zobowiązani są wszyscy wykładowcy, a ich plan ustalany jest w pierwszym dniu kursów, co stanowi harmonogram.

Ustalenie tematów wykładów możliwe jest w dniu rozpoczęcia, gdyż wtedy znane są : wiek, zainteresowania i potrzeby zgłoszonych uczestników warsztatów. Celem naszym od strony organizacyjnej jest dobrać i dostosować wykłady tak, aby były one atrakcyjne i zrozumiałe w swoim przekazie, a nade wszystko odpowiednio dobrane do uczestników.

Forma warsztatów stwarza warunki pracy indywidualnej każdego uczestnika z każdym wykładowcą, dając tym samym możliwość doświadczenia różnych metod pracy pedagogicznej .

ORGANIZATOR

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kolbuszowej

Adres: ul. Janka Bytnara 3

36-100 Kolbuszowa

Tel.: +48.17.2272856

e-mail: psmkolbuszowa@gmail.com

www: http://www.psmkolbuszowa.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem Warsztatów Perkusyjnych Nad Nilem jest:

- wypracowanie działań metodycznych podstaw programowych poprzez: prowadzenie zajęć warsztatowych, wykładów i rozmów z nauczycielami perkusji – uczestnikami warsztatów,

- wymiana doświadczeń pedagogicznych pomiędzy kadrą profesorską a nauczycielami szkół muzycznych I i II stopnia w zakresie metod nauczania, prezentacji warsztatu pedagogicznego, ze szczególną uwagą na potrzeby dzieci rozpoczynających naukę,

- edukacja młodych adeptów sztuki perkusyjnej, doskonalenie ich warsztatu artystycznego, literatury perkusyjnej - tak solowej, jak i kameralnej,

- popularyzacja Sztuki Perkusyjnej w lokalnym środowisku i na Podkarpaciu, a także za przekazem online – w kraju

- umożliwienie kontaktu i nawiązanie bliskiej współpracy wybitnych profesorów z uczniami i przygotowanie

do kontynuacji tej współpracy w przyszłości,

- wyrównanie poziomu wśród wszystkich uczestników (uczniów i nauczycieli) oraz jako jedna z form pomocy w należytym przygotowaniu potencjalnych kandydatów do dalszego kształcenia, a w tej edycji ze szczególnym uwzględnieniem skutków powstałych w wyniku nauczania on-line prowadzącego przez dwa lata szkolne we wszystkich typach szkół.

- powszechne uświadomienie wspólnej odpowiedzialności za rozwój talentów i czuwanie nad harmonijnym rozwojem osobowości adeptów sztuki, co w konsekwencji ma prowadzić do ukształtowania ich pełnej osobowości artystycznej.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

1. prof. BERNARD MASELI - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego Katowice - WIBRAFON

2. prof. RADOSŁAW SZAREK - Hochschule Fur Music Nürnberg - MARIMBA

3. prof. PIOTR BISKUPSKI - Akademia Muzyczna im F. Nowowiejskiego Bydgoszcz – WERBEL/ ZESTAW PERKUSYJNY

4. dr Bartek Miler - AM Poznań - ZESTAW PERKUSYJNY

5. dr hab. HENRYK MIKOŁAJCZYK - UMFC Warszawa KOTŁY/ETNICZNE INSTRUMENTY PERKUSYJNE

6. mgr KRZYSZTOF NIEZGODA - PSM I st. Kolbuszowa - KOTŁY /ZESPOŁY PERKUSYJNE

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

PRZEBIEG WARSZTATÓW PERKUSYJNYCH „NAD NILEM” 2024

24 czerwca 2024 – godz. 12.00 - 12.30 – Inauguracja Warsztatów Perkusyjnych „ Nad Nilem” – aula PSM/spotkanie organizacyjne

 • godz. 12.30 – 13.15 - zajęcia indywidualne
 • Godz. 13.15 - 14.00 – wykład (aula PSM)
 • godz. 14.00 – 15.30 – przerwa obiadowa
 • godz. 15.30 - 17.00 – zajęcia indywidualne
 • godz. 17.00 – 18.30 – zajęcia indywidualne
 • godz. 18.30 – 19.30 - zajęcia indywidualne
 • godz. 19.30 - kolacja

25 czerwca 2024 - godz. 09.00 – 9.45 wykład (Aula PSM)

 • godz. 10.00 – 12.35 - zajęcia indywidualne z przerwami 10 min.
 • godz. 12.45 – 13.30 - zajęcia indywidualne
 • godz. 13.30 – 15.00 – przerwa obiadowa
 • godz. 15.00 – 15.45 – wykład (aula PSM)
 • godz. 16.00 – 17.30 – zajęcia indywidualne/ zajęcia zespołowe
 • godz. 18.00 - kolacja

26 czerwca 2024 - godz. 09.00 – 9.45 wykład (Aula PSM)

 • godz. 10.00 – 12.35 - zajęcia indywidualne z przerwami 10 min.
 • godz. 12.45 – 13.30 - zajęcia indywidualne
 • godz. 13.30 – 15.00 – przerwa obiadowa
 • godz. 15.00 – 15.45 – zajęcia indywidualne/ zajęcia zespołowe
 • godz. 16.00 – 17.30 – zajęcia indywidualne/ zajęcia zespołowe
 • godz. 18.00 - koncert/kolacja

27 czerwca 2024 - godz. 09.00 – 9.45 wykład (Aula PSM)

 • godz. 10.00 – 12.35 - zajęcia indywidualne z przerwami 10 min.
 • godz. 12.45 – 13.30 - zajęcia indywidualne
 • godz. 13.30 – 15.00 – przerwa obiadowa
 • godz. 15.00 – 15.45 – zajęcia indywidualne/ zajęcia zespołowe
 • godz. 16.00 – 17.30 – zajęcia indywidualne/ zajęcia zespołowe
 • godz. 18.00 - koncert/kolacja

28 czerwca 2024 - godz. 9.00 – 9.45 wykład(Aula PSM)

 • godz. 10.00 – 12.35 - zajęcia indywidualne z przerwami 10 min.
 • godz. 12.45 – 13.30 - zajęcia indywidualne
 • godz. 13.30 – 15.00 – przerwa obiadowa
 • godz. 15.00 – 15.45 – zajęcia indywidualne/ zajęcia zespołowe
 • godz. 16.00 – 17.30 – zajęcia indywidualne/ zajęcia zespołowe
 • godz. 18.00 - koncert/zakończenie warsztatów

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Adresatami imprezy są uczniowie szkół muzycznych każdego szczebla, studenci uczelni artystycznych, nauczyciele reprezentujący każdy stopień kształcenia muzycznego, mieszkańcy Kolbuszowej i powiatu kolbuszowskiego.

Uczestnicy dojeżdżający muszą uregulować w siedzibie szkoły koszty zakwaterowania, wyżywienia i inne związane z bieżącym pobytem podczas kursów. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 17 2272 856

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.