18.04.2024 - 23.12.2024

Multimedia dla Ilustracji. Program Edukacyjny. II edycja.

Miejscowość: Zamość

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Festiwale, Warsztaty, Spotkania, Wystawy

Specjalność: Grafika, Multimedia, Podstwy projektowania, Rysunek, Techniki komputerowe, Animacja kultury

Adresaci: Studenci uczelni plastycznych, Inni

Cykl: Jednorazowo

www: www.bwazamosc.pl

Patronat MKiDN

Kontynuacja zadania, które uzyskało dofinansowanie ze środków MKiDN w 2023. Z Instytutem Sztuki Mediów im. prof. R. Winiarskiego (partnerem) chcemy zrealizować analogiczny program ze względu na sukces ubiegłorocznej edycji. Kompleksowy program edukacyjny skierowany jest do studentów i absolwentów uczelni artystycznych, którego celem jest: 1. przeprowadzenie zaawansowanych szkoleń z obszaru sztuki mediów: cyfrowy ruchomy obraz, animacja, mapping oraz ilustracji; 2. stworzenie dzieł multimedialnych z wykorzystaniem najcenniejszych zasobów kolekcji ilustracji BWA GZ; 3. realizacja i promocja wydarzenia wystawienniczego "Festiwal Ilustracji w Zamościu", kiedy w przestrzeni galeryjnej i miejskiej zaprezentowane będą stworzone dzieła. Szkolenia będą przeprowadzone przez wybitnych artystów, wykładowców ASP i ekspertów. Projekt zakłada podniesienie poziomu wiedzy z zakresu multimediów i najnowszych technologii oraz jej praktyczne wykorzystanie oraz zaistnienie i promocję młodych adeptów.

ORGANIZATOR

Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska

Adres: Staszica 27

22-400 Zamość

Tel.: +48.84.6385782

e-mail: biuro@bwazamosc.pl

www: www.bwazamosc.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Zadanie "Multimedia dla Ilustracji. Program Edukacyjny." jest kompleksową ofertą edukacyjną w obszarze współczesnej sztuki mediów, w szczególności multimediów i ilustracji, skierowaną do studentów i absolwentów uczelni artystycznych z wykorzystaniem kolekcji BWA Galerii Zamojskiej. Zadanie zakłada wykorzystanie w procesie dydaktycznym i udostępnienie zarówno uczestnikom Programu, jak i szerokiej publiczności dzieł pozostających w posiadaniu BWA. Niniejszy wniosek dotyczy przeprowadzenia kolejnej, drugiej edycji Programu. W 2023 roku przeprowadziliśmy analogiczny Program. Wzięło w nim udział 12 uczestników, czego efektem było stworzenie ponad 24 animacji na podstawie ilustracji Program. Wzięło w nim udział 12 uczestników, czego efektem było stworzenie ponad 24 animacji na podstawie ilustracji, które zostały pokazane w trakcie "Festiwalu Ilustracji w Zamościu". Wszyscy uczestniczy posiedli zaawansowaną wiedzę z obszaru tworzenia dzieł multimedialnych. Uczestnicy wzięli udział w: - ponad 60 godzinach szkoleń z oprogramowania (Adobe Animate, Adobe After Effects, Arena Resolve), - trwających ponad 2 miesiące indywidualnych specjalistycznych korektach. - plenerze ilustratorskim poprowadzonym przez wybitnych polskich ilustratorów. Uczestnicy mieli okazję pokazać swoje prace podczas Festiwalu Ilustracji Polskiej w Zamościu, który składał się z: - wystawy w galerii, - projekcji w przestrzeni Rynku Wielkiego w Zamościu. Ze względu na osiągnięcie zakładanych celów w 2023 roku także w tym roku chcemy przeprowadzić analogiczny projekt. Zwłaszcza, że BWA Galeria Zamojska otrzymała do dyspozycji nową, świeżo wyremontowaną i dedykowaną działalności artystycznej nowoczesną przestrzeń Zamojskiego Centrum Ilustracji. Nadrzędnym założeniem Programu jest przeprowadzenie działań edukacyjnych wykraczających poza dostępną na rynku ofertę. Oferta jest kompleksowa, a jej głównym celem jest przeprowadzeniu uczestników przez kolejne etapy zadania: 1. pozyskanie wiedzy teoretycznej na temat multimediów, technologii, sztuki, ilustracji, 2. pozyskanie praktycznych umiejętności projektowych i technologicznych w tym znajomości najnowszego oprogramowania, 3. realizacja dzieł multimedialnych poprzez ponowne udostępnienie i wykorzystanie uznanych dzieł polskiej ilustracji, 4. prezentacja podczas otwartego i znaczącego wydarzenia kulturalnego i artystycznego dostępnego dla szerokiego grona odbiorców. Dzięki tak skonstruowanemu procesowi dydaktycznemu, twórczemu i promocyjnemu możliwe jest nie tylko nabycie wiedzy, ale także praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności w procesie twórczym, promocja autorów - młodych adeptów sztuki oraz zaznajomienie ich z praktycznym wymiarem funkcjonowania, jako artysta. Działania edukacyjne będą prowadzone przez najwyższej klasy ekspertów, dydaktyków akademickich oraz praktykujących artystów, którzy są gwarancją wysokiego poziomu szkoleń oraz dostępu do najbardziej aktualnej wiedzy, najnowszych trendów w sztuce mediów oraz narzędzi i technologii. Oferta przedstawiona w niniejszym wniosku jest oparta o doświadczenie, zasoby materialne i infrastrukturalne oraz kapitał edukacyjny i artystyczny BWA Galerii Zamojskiej oraz Instytutu Sztuki Mediów im. prof. Ryszarda Winiarskiego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. BWA Galeria Zamojska udostępni zasoby: przestrzeń, infrastrukturę oraz kolekcję Ilustracji Polskiej, pracownicy zaś wiedzę teoretyczną i praktyczną w tym obszarze oraz doświadczenie wystawiennicze. Jednym z podstawowych założeń zadania jest bowiem stworzenie dzieł multimedialnych na podstawie istniejących ilustracji najbardziej znanych polskich ilustratorów (m.in. Butenko, Strumiłło, Siemaszko, Wilkoń, Maśluszczak, Michałowska) pozostających w zbiorach BWA. To umożliwi ich twórcze wykorzystanie oraz ponowne udostępnienie szerokiej publiczności w nowej, współczesnej odsłonie. Ilustracje z kolekcji BWA Galerii Zamojskiej są autorstwa wybitnych polskich ilustratorów: Waldemar Andrzejewski, Antoni Boratyński, Tomasz Borowski, Michał Bylina, Bohdan Butenko, Stasys Eidrigievicius, Jerzy Flisak, Elżbieta Gaudasińska, Mateusz Gawryś, Marek Goebel, Adam Kilian, Hanna Krajnik, Edward Lutczyn, Irena Łakomiec-Kamińska, Wiesław Majchrzak, Krystyna Michałowska, Franciszek Masluszczak, Instytut Sztuki Mediów im. prof. Ryszarda Winiarskiego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie będzie podmiotem odpowiedzialnym za kwestie związane z obszarem multimediów. Zagwarantuje dostęp do infrastruktury szkoleniowej (stanowiska pracy wyposażone w sprzęt komputerowy i stosowne oprogramowanie), a także zapewni edukatorów będących czynnymi dydaktykami na ASP w Warszawie i sopecjalistami w dziedzinach animacji, mappingu i cyfrowego ruchomego obrazu. Głównym celem Programu jest przeszkolenie i nauczenie grupy młodych adeptów sztuki nowych umiejętności i poszerzenie dotychczas zdobytej wiedzy. Jednak tak kompleksowo zbudowany program osiągnie też inne cele: 1. Dzięki zaproszeniu do Programu partnera: Instytutu Sztuki Mediów im. prof. Ryszarda Winiarskiego będą możliwe działania edukacyjne o wysokim poziomie zaawansowania w obszarze współczesnej sztuki mediów, czego efektem będzie wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie multimediów ze specjalnym naciskiem na maping, animację, cyfrowy ruchomy obraz, 2. Dobór wysokiej klasy ekspertów: kadry akademickiej, artystów - praktyków, ekspertów ds. najnowszych technologii ma pomóc we wdrożeniu innowacyjnych metod nauczania w ramach Programu, czego efektem będzie powiększenie potencjału twórczego i zawodowego uczestników Programu, 3. Przedmiot nauczania, jakim mają być multimedia, w szczególności zaś maping, animacja, cyfrowy ruchomy obraz pozwoli na poszerzenie i poprawienie warsztatu uczestników Programu, czego efektem będzie stworzenie dzieł innowacyjnych i nowoczesnych, 4. Jednym z ważnych celów Programu jest także zapoznanie młodych adeptów sztuki z wybitnymi dziełami polskiej szkoły ilustracji i ich autorami oraz wykorzystanie jej ponownie w pracy twórczej, czego efektem może stać się nie tylko wzbogacenie wiedzy, ale także wzmocnienie tożsamości kulturowej wśród uczestników i odbiorców oraz ponowne twórcze wykorzystanie wybitnych dzieł i udostępnienie ich dla publiczności w przestrzeni miejskiej i galeryjnej, 5. Program edukacyjny zakłada również przeprowadzenie warsztatów z zakresu ilustracji z czynnymi i uznanymi polskimi ilustratorami, 6. Istotną częścią Programu będzie stworzenie dzieł z obszaru multimediów. Efektem tych działań będzie zdobycie niezbędnej wiedzy praktycznej z obszaru realizacji założeń projektu twórczego i praktyczna ich weryfikacja, 7. Dzięki powstaniu dzieł multimedialnych oraz organizacji wydarzenia kulturalnego pt. " Festiwal Ilustracji w Zamościu" możliwe stanie się zaprezentowanie efektów Programu szerszej publiczności, co pozwoli na promocję zarówno autorów , jak i zasabów z obszaru Ilustracji.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Wyklady zostaną przeprowadzone przez sprawdzonych w poprzedniej edycji prowadzących: dr Rocha Forowicza - wykładowcę ASP, Wyższej Szkoły Reklamy w Warszawie, grafika i eksperta od animacji i mappingu, wieloletnim prowadzącym szkolenia z oprogramowania: Adobe After Effects, Arena Resolume. dr Jana Rusińskiego - wykładowcę ASP w Warszawie, prowadzącego Pracownię Ilustracji i Projektowania Książek na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie, specjalisty od cyfrowego ruchomego obrazu i animacji, wieloletniego twórcy z tego obszaru, Franciszka Maśluszczaka - artysta, malarz , ilustrator Elżbietę Wasiuczyńską - artysta, malarz, ilustrator Jerzego Tyburskiego - dyrektora BWA Galerii Zamojskiej. Klaudię Kiercz-Długołęcką - prowadzącą Instytut Sztuki Mediów im. prof. Ryszarda Winiarskiego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prowadzącą szkolenia z ruchomego cyfrowego obszaru oraz nadzorującą projekt merytorycznie w ubiegłej edycji.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Niniejszy program edukacyjny jest projektem dosyć złożonym, składającym się z wielu elementów z różnych dziedzin. Konieczne jest prowadzenie nadzoru merytorycznego m.in. nad procesem edukacyjnym oraz kreatywnym oraz organizacyjnym. Nadzór, podobnie, jak w ubiegłorocznej odsłonie będzie prowadzony przez dyrektora BWA Galerii Zamojskiej Jerzego Tyburskiego i prowadzącą Instytut Sztuki Mediów w ASP w Warszawie Klaudię Kiercz-Długołęcką. Obie osoby czynnie działają w obszarze sztuki współczesnej, są kuratorami, managerami sztuki, ale także czynnymi artystami z dużym i różnorodnym dorobkiem. Osobami odpowiedzialnymi za organizację i koordynację projektu będzie dwóch pracowników BWA Galerii Zamojskiej. Łukasz Zawiślak oraz Ewa Krukar - księgowa. Obie osoby brały czynny udział w prowadzeniu poprzedniej edycji, mają stosowne doświadczenie i znają projekt. Osobą odpowiedzialną za pracę przy kolekcji ilustracji BWA Galerii Zamojskiej będzie Elżbieta Jonasz - Bondyra, która jest wieloletnią pracownicą BWA Galerii Zamojskiej i opiekunką zbiorów.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Bezpośrednimi beneficjentami projektu będzie około dwudziestoosobowa grupa uczestników: studentów i absolwentów uczelni artystycznych. Uczestnicy to grupa osób będących w wieku zawodowym, na początku swojej drogi zawodowej, dlatego poszerzanie ich kompetencji przyczyni się dodatnio także dla ich konkurencyjności na rynku pracy. W trakcie trwania Programu zyskają: 1. znajomość najnowszych trendów w sztuce, 2. znajomość najnowszych technologii możliwych do wykorzystania w sztuce, 3. zaawansowaną wiedzę w obszarze sztuki mediów, 4. zaawansowaną wiedzę w obszarze ilustracji, 5. umiejętność wykorzystywania najnowszych technologii w obszarze multimediów, 6. praktyczne umiejętności związane z produkcją dzieła multimedialnego, 7. praktyczne umiejętności związane z postprodukcją dzieła multimedialnego, 8. kontakt z wybitnymi wykładowcami i artystami, 9. możliwość pracy z i na podstawie uznanych dzieł sztuki, ilustracji, 10. poszerzenie własnego warsztatu, 11. zwiększenie potencjału twórczego, 12. możliwość prezentacji swoich dzieł dla szerszej publiczności, 13. promocja twórczości własnej i siebie. Adresatami Programu Edukacyjnego są studenci i absolwenci wszystkich uczelni artystycznych w Polsce i za granicą. Dzięki tak szerokiemu gronu potencjalnych uczestników możliwa będzie aktywna wymiana doświadczeń pomiędzy prowadzącymi, a uczestnikami oraz samymi uczestnikami w trakcie szkolenia. Pozwoli to także na nawiązanie współpracy pomiędzy macierzystymi uczelniami uczestników; przynajmniej na etapie naboru i jego promocji. Zadanie zakłada również dotarcie do innych grup docelowych (wszystkich grup wiekowych) m.in. z powodu otwartej, nieodpłatnej prezentacji i ekspozycji powstałych w trakcie Programu dzieł w przestrzeni Zamojskiego Centrum Ilustracji oraz podczas Festiwalu Ilustracji w Zamościu. To wydarzenie będzie otwarte dla szerokiej publiczności, gdyż: 1. Mapping będzie odbywał się w przestrzeni miejskiej, a dzieła rzucane będą na fasady Ratusza i kamienic Rynku Wielkiego, 2. Stworzone dzieła multimedialne będą dostępne dla zwiedzających w nowootwartym Zamojskim Centrum Ilustracji mieszczącym się w świeżo odrestaurowanym budynku Akademii Zamojskiej (należącym do BWA Galerii Zamojskiej). 3. Wszystkie prace i reprodukcje wykorzystane w Programie zostaną umieszczone na dedykowanej podstronie Programu, która powstała w ubiegłym roku. W tym roku konieczne będzie zaktualizowanie strony o nowe utwory. Działanie ma charakter inkluzywny - jest otwarte dla wszystkich, a jego efekty są dostępne dla wszystkich zainteresowanych, w każdym wieku. W ramach tej oferty odbiorcy będą mogli: 1. wziąć udział w wydarzeniu kulturalnym - w Festiwalu Ilustracji w Zamościu, 2. zapoznać się z kolekcją ilustracji BWA Galerii Zamojskiej, która przy okazji prezentacji dzieł multimedialnych będzie eksponowana, 3. zapoznać się z dziełami młodych adeptów sztuki, 4. poznać najnowsze trendy i technologie. Ze względu na charakter zbiorów BWA Galerii Zamojskiej - ilustracje w głównej mierze do książek dla dzieci, jednymi z najważniejszych będą najmłodsi odbiorcy. Umożliwi im to nie tylko kontakt ze sztuką mediów, ale także z tradycyjną ilustracją oraz artystami.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.